Bezvýkopové technológie

Bezvýkopovými technológiami je možné zabudovať potrubie v podstatne kratšom čase ako bežným výkopom, čo predstavuje minimálny zásah do životného prostredia a existujúcej infraštruktúry. Umožňuje tak ušetriť náklady na spätnú úpravu a znižuje riziko porušenia existujúcich inžinierskych sietí.

Výkon našich strojov

nám umožňuje realizovať horizontálne riadené vrty

,

dĺžka vrtu

v jednom cykle

priemer potrubia

maximálne

Horizontálne riadené vrty

Riadené pretlaky

Pred začatím horizontálne riadeného vŕtania – horizontálneho pretlaku je potrebné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s maximálnou možnou presnosťou, aby nedošlo pri vŕtaní k ich poškodeniu. Ďalším krokom je pripraviť štartovaciu a cieľovú jamu (výkop) podľa potreby.

Proces horizontálneho riadeného vŕtania

začína pilotným riadeným vrtom, ktorého smer a hĺbka je kontrolovaná pomocou komunikácie medzi sondou, ktorá je umiestnená vo vŕtacej hlave a navigačným rádiodetekčným zariadením priamo na povrchu s presnosťou do 1 cm. Vo vŕtacej hlave sú zabudované trysky, cez ktoré sa počas pilotného riadeného vrtu aplikuje ekologicky nezávadná výplachová zmes (Bentonit), ktorá znižuje trenie a narúša súdržnosť horniny.

Zaťahovanie potrubia

začína po navŕtaní pilotného riadeného vrtu sa vymení vŕtacia hlava za rozširujúcu hlavu, za ktorú sa zapne potrubie. Priemer rozširujúcej hlavy je vždy väčší o 40 % ako priemer vťahovaného potrubia. V prípade väčších priemerov potrubia je potrebné niekoľkokrát vrt rozšíriť. Po rozšírení vrtu je možné vťahovanie potrubia s väčším priemerom. Rovnako ako pri vŕtaní pilotného riadeného vrtu, tak aj pri rozširovaní vrtu sa používa ekologicky nezávadná výplachová zmes (Bentonit), ktorá zníži trenie pri zaťahovaní potrubia.

Pneumatické pretlaky


Pretlaky sa využívajú predovšetkým pri výstavbe zemných rozvodov a inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, telekomunikačné siete), ktoré križujú komunikácie, cesty, chodníky, železničné trate a iné trasy. Zemnými raketami je možné pretláčať potrubie do priemeru 200 mm a v maximálnej dĺžke 25 m. Maximálne parametre pneumatického pretlaku sú závislé od geologickej charakteristiky podložia. Pneumatické pretlaky minimalizujú nároky na odstávku využívania komunikácie, ako aj nutnosť dočasného poškodenia a následnej opravy.

,

dĺžka pretlaku

v jednom cykle

priemer potrubia

maximálne