Certifikáty

Systém manažérstva kvality – horizontálne riadené mikrotunelovanie a výstavba inžinierskych sietí bezvýkopovou technológiou spoločnosti HD-Drill s.r.o. je certifikovaný TSÜ, a.s. podľa EN ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2015.
certifikát HD-Drill s.r.o. iso 9001:2016 Slovenská verzia
HD-Drill s.r.o. is certified by TSÜ, a.s. according to Company Quality Management System EN STN ISO 9001:2015 with the scope – horizontal controlled microtunneling and construction of engineering networks by trenchless technology
certificate HD-Drill s.r.o. iso 9001:2015 English version
Systém manažérstva kvality spoločnosti HD-Drill s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016.
certifikát HD-Drill s.r.o. iso 9001:2016 Slovenská verzia
HD-Drill s.r.o. is certified by TÜV SÜD Slovakia s.r.o. according to Company Quality Management System STN EN ISO 9001:2016 requirements fulfilled.
certificate HD-Drill s.r.o. iso 9001:2016 English version