Vodovody a kanalizácie

Vodovody a kanalizácie sú základnou a veľmi dôležitou súčasťou inžinierskych sietí sú. Každý dom, firma, obec (obytný komplex) využíva neustále potrebný prísun pitnej vody prostredníctvom vodovodu. Kanalizácie slúžia na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd z objektu. Prostredníctvom podzemných stôk sú odvádzané dažďové, domové (splašky) a priemyselné odpadové vody do čističiek odpadových vôd. Vodovody a kanalizácie sú zhotovené z rôznych stavebných materiálov ako HDPE rúry, betón, PVC alebo kamenina.

vodovody a kanalizácie

Vodovod

Tlaková kanalizácia

vodovodov a kanalizácií

Vodovody

vodovodné privádzače

vodovodné prípojky

vodojemy

dotláčacie stanice

Kanalizácie

kanalizačné stoky

kanalizačné prípojky

prečerpávacie stanie

revízne šachty